privacyreglement Fysio Papendrecht

In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Fysio Papendrecht persoonsgegevens van patiënten. Hierbij dient Fysio Papendrecht aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op een correcte naleving van de AVG.

 Wie is verantwoordelijk
Fysio Papendrecht is een praktijk voor fysiotherapie, gevestigd aan de Douwes Dekkerlaan 1B, 3351 CH te Papendrecht met nevenvestigingen aan de Eilandstraat 1D, 3351 AB te Papendrecht en Groen van Prinstererstraat 125, 3354 BC te Papendrecht.

Maatschapslid R. Boon is uw contactpersoon m.b.t. vragen of opmerkingen over het privacyreglement en de privacyverklaring en de verwerking van uw gegevens. U kunt hem via email of telefonisch bereiken: info@fysiopapendrecht.nl of 078-6411457. Uiterlijk binnen een maand wordt er contact met u opgenomen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
De volgende gegevens worden verwerkt: naam, BSN, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s), emailadres, huisarts, polisnummer(s) van uw zorgverzekering(en), legitimatie en overige gegevens m.b.t. of van belang voor uw behandeling. Onder dit laatste vallen ook bijzondere persoonsgegevens van medische aard. Hierbij houdt Fysio Papendrecht zich aan de richtlijnen die door het KNGF en zorgverzekeraars hiervoor worden gesteld en aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Waarom zijn deze gegevens nodig 

 • Als er zorg aan u wordt verleend is het wettelijk verplicht om, in het kader van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), een dossier aan te leggen met uw persoonsgegevens. Hierbij geldt ook een legitimatieplicht van de patiënt.
 • Om uw behandeling optimaal te kunnen uitvoeren.
 • Voor de communicatie met uw zorgverzekeraar.
 • Om contact met u op te kunnen nemen als dat nodig is (bijvoorbeeld voor het verzetten van een afspraak).
 • Om (alleen na uw uitdrukkelijke toestemming), indien dit nodig is, contact op te kunnen nemen met uw (huis)arts.

Hoe worden deze gegevens verkregen
In principe verstrekt u deze gegevens als u in de praktijk komt om behandeld te worden. Het is ook mogelijk dat Fysio Papendrecht een verwijzing of brief van uw (huis)arts ontvangt met daarin uw gegevens. Indien er van u een dossier wordt aangelegd, zal een deel van deze gegevens geverifieerd/ aangevuld worden via officiële, betrouwbare bronnen. Denk hierbij aan VECOZO voor het controleren van uw verzekering en het SVBZ voor het controleren van uw persoonsgegevens zoals BSN, naam en adres.

Aan wie worden deze gegevens verstrekt
Uw  persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van de dienstverlening van Fysio Papendrecht en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor marketing doeleinden o.i.d..

Uw gegevens worden in een aantal gevallen verstrekt aan een andere partij. Deze partijen vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en zijn ook verplicht om te voldoen aan de AVG. Deze partijen zijn: 

 • Andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld uw (huis)arts:
  Dit is nodig om uw zorgverlening zo optimaal mogelijk te laten zijn. Uw gegevens worden alleen aan andere zorgverleners verstrekt na uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Uw zorgverzekeraar:
  Dit is nodig om de door u gemaakte zorgkosten bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren.
 • Onderzoeksinstituten:
  Dit wordt gedaan in verband met (kwaliteits)onderzoeken.
  Hierbij gaat het enerzijds om geanonimiseerde behandelgegevens (deze zijn niet op u persoonlijk terug te herleiden) en anderzijds om uw naam en e-mailadres (voor het invullen van een enquête).

1.    Qualiview (alleen uw naam en e-mailadres).
2.    Landelijke database fysiotherapie (KNGF) (geanonimiseerde behandelgegevens).
3.    Zorgregistraties eerste lijn (NIVEL) (geanonimiseerde behandelgegevens).             

Er worden geen gegevens verstrekt aan partijen buiten de EU. Indien u bezwaar heeft tegen het doorsturen van uw gegevens dan kunt u dit bij uw fysiotherapeut melden.

De veiligheid van uw gegevens
De bescherming van uw gegevens wordt zeer serieus genomen. Er zijn passende maatregelen getroffen om verlies, onbevoegde toegang, misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.
Heeft u echter aanwijzingen voor misbruik, of de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neemt u dan contact op met de heer Boon.
Uw gegevens worden bij ons veilig opgeslagen in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Eventuele papieren, zoals bijvoorbeeld verwijzingen, worden in afgesloten dossierkasten in de praktijk bewaard en na de wettelijke bewaartermijn vernietigd.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen in de praktijk toegang tot uw gegevens. Dit zijn de administratieve medewerkers of waarnemers die tijdens de vakantieperiode of tijdens ziekte worden ingezet.
Al deze personen hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
Er is een meldplicht t.a.v. datalekken. Als er een incident heeft plaatsgevonden waarbij uw gegevens mogelijk in handen zijn gekomen van onbevoegde personen, is Fysio Papendrecht verplicht dit de melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De betrokkenen worden daarvan op de hoogte gesteld.

Elektronisch Patiënten Dossier
Fysio Papendrecht gebruikt het software pakket van Intramed te Waddinxveen. De leverancier van deze software is gecertificeerd volgens internationale normen op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001 en NEN 7510).
De door de leverancier aangeraden updates van de EPD software worden tijdig uitgevoerd.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, mee te nemen, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met de praktijk (via e-mail of telefonisch).

Bewaartijd
In het kader van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) geldt voor uw gegevens een bewaartijd van 15 jaar.

Klachten
Indien u klachten of op- of aanmerkingen m.b.t. de behandeling van uw persoonsgegevens in de praktijk heeft kunt u zich wenden tot de heer Boon of direct tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website bezoek
Fysio Papendrecht heeft een website, www.fysiopapendrecht.nl. Bij uw bezoek aan deze website worden geen cookies gebruikt om uw internetgedrag te herleiden of op te slaan.

Vragen?
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens binnen de praktijk, neem dan contact op met de heer Boon.
Voor meer informatie m.b.t. de onderzoeksinstituten waarmee gegevens worden gedeeld en de leverancier van het EPD kunt u de websites bezoeken van:

 • Qualiview: enquête klantervaringsonderzoek.
 • KNGF: gegevens in landelijke database fysiotherapie.
 • NIVEL: zorgregistraties eerste lijn.
 • EPD: Intramed te Waddinxveen.